Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring & Cookies

Op de werkzaamheden van Anne van Damme Music en www.annevandammemusic.com zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

Direct naar: 
Algemene voorwaarden optredens
Algemene voorwaarden muziekcoaching
Privacy verklaring
Cookies

Algemene voorwaarden optredens
Bij boekingen van Anne van Damme als artiest, solo of in groepsverband, gelden de volgende algemene voorwaarden.
1. Artiest en opdrachtgever zijn verbonden nadat de opdrachtgever aan artiest persoonlijk, telefonisch of per e-mail opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of product. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.
2. Bevestiging van de opdracht vindt altijd schriftelijk plaats. E-mail, chat, sms of WhatsApp-bericht is voldoende voor schriftelijke bevestiging.

BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUCTIES
1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.
2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen inzake het optreden.
3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van de artiest. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever garandeert dat: een voldoende ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld voor eventueel omkleden en het veilig opbergen van spullen. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid.
5. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door de opdrachtgever gewaarborgd is en indien nodig zijn er dranghekken en ordedienst aanwezig.
6. Op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen). De opdrachtgever verzorgt de geluidsinstallatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de artiest.
7. Hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan.
8. Zonder schriftelijke toestemming van de artiest zullen geen beeld-en/of geluidsopnamen en/of interviews worden toegestaan.
9. Zonder schriftelijke toestemming van de artiest zullen geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie.
10. De locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden is gemakkelijk bereikbaar voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. De artiest zorgt voor tijdige aanwezigheid alsmede de optredensattributen meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.
11. De door de artiest en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.
12. De artiest behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie-of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van de artiest vorderen.
13. In geval van annulering door overmacht en/of ziekte waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. De artiest zal alles in haar macht doen om een vervanger in te schakelen, maar dit is niet gegarandeerd.

EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN
1. De artiest is zelfstandig ondernemer en zal uitbetaald worden middels een factuur inclusief btw. De artiest is verantwoordelijk voor de afdracht van omzetbelasting en inkomstenbelasting aan de belastingdienst. 
2. Indien tussen de artiest en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers-en het werkgeversaandeel ter zake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.
3. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.
4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.
5. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

GAGES EN ONKOSTEN
Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a gebaseerd op vervoerskosten, arbeidskosten, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet -voorziene omstandigheden zich voordoet dan is de artiest gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

BETALINGEN
1. De artiest is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het een festiviteit/evenement betreft is de artiest gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt de artiest zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op de artiest heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan de artiest verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.
3. De artiest behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van de artiest daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan de artiest is geschiedt is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan de artiest ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd euro onverminderd de btw en eventuele proces-en/of executiekosten.
5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft de artiest het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. De artiest behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ANNULERING
1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan de artiest kenbaar te maken.
2. Indien de opdrachtgever de met de artiest gesloten overeenkomst méér dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever e met de artiest gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen en minder dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 75% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever het met de artiest gesloten contract binnen 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens de artiest verschuldigd.
5. Indien er in de bijzondere bepalingen -behorende bij de boekingsovereenkomst -sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.
6. De opdrachtgever vrijwaart de artiest indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met de artiest.

GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen de artiest en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar de artiest is gevestigd.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon-of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

KLACHTEN
Klachten worden alleen en uitsluitend door de artiest in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per mail aan de artiest zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de klachten kenbaar zijn gemaakt wordt de artiest geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart de artiest voor schadeclaims van derden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.

Algemene voorwaarden Muziekcoaching
1. Iedere nieuwe privé leerling, die nog niet bekend is met docent Anne en haar werkwijze, heeft recht op een gratis proefles/kennismaking van 20 minuten. 
2. Facturatie vindt aan het eind van iedere maand plaats, na afloop van de afgenomen lessen.
3. Indien een leerling niet kan komen door ziekte/overmacht dient hij/zij dit 24 uur van te voren aan te geven, anders ben ik genoodzaakt de gemiste les toch mee te factureren. 
4. Indien de docent door ziekte/overmacht niet in staat is les te geven, zal de geplande les komen te vervallen. Hiervoor wordt niets gefactureerd, er zal ook geen schadevergoeding worden uitgekeerd. 
5. In het geval van muziekcoaching voor een externe opdrachtgever (dus geen leerling aan huis) zal bij ziekte/overmacht van de docent zonder garantie gezocht worden naar een vervangende docent.
6. Bij muziekcoaching op locatie verzorgt de opdrachtgever een geschikte ruimte en benodigd instrumentarium.
7. Lesafspraken zijn geldig wanneer er een schriftelijke bevestiging tot stand is gekomen (e-mail, chat, sms, WhatsApp zijn geldige bevestigingen). 
8. De docent heeft het recht om zonder enige reden aan te geven dat er op bepaalde data (ook buiten landelijke feestdagen en vakanties) geen lessen zullen plaatsvinden.  
9. Het verschuldigde bedrag op de factuur dient binnen twee weken, maar uiterlijk vier weken, overgemaakt te zijn. 
10. Externe opdrachtgevers en leerlingen verklaren bekend te zijn met de werkwijze, aard en hoedanigheid van de docent. 
11. Bij ontevredenheid dient de leerling/opdrachtgever het verschuldigde bedrag voor de afgenomen les alsnog te betalen. Eventuele verdere afspraken kunnen ontbonden worden. 
12. Klachten worden alleen en uitsluitend door de docent in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per mail aan de docent zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de klachten kenbaar zijn gemaakt wordt de docent geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.
13. Eventuele schade aan materialen of letsel kan niet op de docent betrokken worden. 
14. Bij deelname aan een les registreer ik naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de facturatie, administratie en het communiceren tussen beide partijen. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verschaft. Je hebt recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens. Verstuurde lesgeldfacturen bewaar ik van rechtswege gedurende zeven boekjaren .

Privacy verklaring
Anne van Damme Music, gevestigd aan Daviottenweg 13A 5222 BH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.annevandammemusic.com 
Daviottenweg 13A 
5222 BH ‘s-Hertogenbosch 
+31655562892

Anne van Damme is de Functionaris Gegevensbescherming van Anne van Damme Music Hij/zij is te bereiken via annevandammeofficial@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Anne van Damme Music verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via annevandammeofficial@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Anne van Damme Music verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Anne van Damme Music verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Anne van Damme Music neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne van Damme Music) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Anne van Damme Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden bewaard zolang je een actieve klant bent van Anne van Damme Music en er met enige regelmaat contact is. Na afloop van deze periode worden je gegevens maximaal 2 jaar bewaard om eventueel een nieuw contact te kunnen starten.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Anne van Damme Music verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anne van Damme Music en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annevandammeofficial@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Anne van Damme Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Anne van Damme Music neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annevandammeofficial@gmail.com

Cookies
Wat is een cookie?
Ik maak op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies:
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Gebruik van sessie cookies:
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

Tracking cookies:
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Social media:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende website kan je meer informatie over cookies vinden: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/